Kredietnemer met inkomstenverlies door corona kan vragen om betalingsuitstel van kapitaalaflossingen en interesten

Eind vorig jaar werd een belangrijke bijkomende steunmaatregel ingevoerd voor wie een hypothecaire lening lopen heeft en die door corona moeite heeft om deze af te betalen. De kredietnemer kan nu aan de kredietgever vragen om de verlenging van de looptijd of om de tijdelijke opschorting van de betaling van kapitaalaflossingen én interesten. Deze mogelijkheid geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.


Toepassingsvoorwaarden

de kredietnemer lijdt een inkomensverlies door de economische gevolgen van het coronavirus;
de kredietnemer vraagt om die reden aan diens kredietgever een tijdelijk uitstel van betaling of een verlenging van de looptijd van zijn lopende hypothecaire kredietovereenkomst;
het krediet dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag tot tijdelijk uitstel van betaling of verlenging van de looptijd vertoonde geen betalingsachterstand op 1 september 2020. Het betrokken krediet mag op de datum van de aanvraag van het betalingsuitstel ook niet in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België geregistreerd zijn met een niet-geregulariseerde betalingsachterstand.

Bijvoegsel aan het kredietcontract

De wijziging aan de bestaande kredietovereenkomst, die zal bestaan in het uitstel van de terugbetaling of de verlenging van de looptijd van het krediet, moet niet in de kredietovereenkomst zelf worden geformaliseerd, maar kan worden vastgelegd in een bijvoegsel bij het bestaande kredietcontract.

Belangrijk is dat de kredietgever in dit geval geen dossierkosten zal aanrekenen.


Registratie door de Nationale Bank van België
De Nationale Bank van België registreert de toekenning van het tijdelijk uitstel van betaling samen met de datum van die toekenning in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
Bron: (Bron: Wet d.d. 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie)
krediet afbetaling pauze
Kredietnemer met inkomstenverlies door corona kan vragen om betalingsuitstel van kapitaalaflossingen en interesten